1. Bakgrund

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för dig som har ett konto på webbsidan mäklarprojekt.se. I det följande finns information om vad du får respektive inte får göra när du besöker vår hemsida samt om dina rättigheter och skyldigheter när du nyttjar Mäklarprojekts tjänster (gemensamt ”Tjänsten”).

För att använda Tjänsten måste du vara minst arton (18) år och acceptera dessa Villkor.

Mäklarprojekt förbehåller sig rätten att ensidigt justera och uppdatera Villkoren. Aktuella villkor publiceras på denna sida.

3. Om Tjänsten

3.1 Allmänt

Mäklarprojekt är en bostadsportal för kommersiella fastighetsaffärer. Sidan är inte publik och endast de användare som har ett eget konto kan publicera fastigheter och projekt samt se vad som ligger upplagt på portalen.

3.2 Användarkonto

En förutsättning för att använda tjänsten är att man skapat ett användarkonto. Har man ett konto på Mäklarprojekt har man godkänt dessa användarvillkor.

3.3 Användning av Tjänsten

Missbruka inte Tjänsten. Du får till exempel inte störa Tjänsten eller försöka komma åt den med en annan metod än gränssnittet och anvisningarna som Mäklarprojekt vid var tid tillhandahåller.

Du får inte lagra olagligt, obscent eller annat stötande material i Tjänsten eller på annat vis nyttja Tjänsten i strid mot det syfte för vilket Tjänsten tillhandahålls.

Du får inte ladda upp eller på annat sätt skicka pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, integritetskränkande, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material till Tjänsten eller material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som i övrigt är olagligt eller uppmuntrar till olagliga aktiviteter, eller material som utgör särskilda kategorier av personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser, eller personuppgifter som behandlas i strid med lag eller annan författning, sända till eller lagra virus, trojaner eller annan skadlig kod i Tjänsten, eller ingripa i eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsten eller data däri.

Om du bryter mot någon av ovanstående punkter eller om administratören för mäklarprojekt anser att man bryter mot god fastighetsmäklarsed så kan man bli avstängd med omedelbar verkan. Om eller när man kan få tillgång till sidan igen bestäms i dessa fall enbart av administratören för sidan.

Mäklarprojekt har även rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Mäklarprojekt eller tredje man skada.

I Tjänsten förekommer immateriella rättigheter. Närmare villkor och begränsningar beträffande immateriella rättigheter följer under punkten 4 nedan.

3.4 Ändringar av Tjänsten

Mäklarprojekt arbetar kontinuerligt med att utveckla Tjänsten i syfte att förbättra funktionaliteten för dig. Mäklarprojekt kan när som helst lägga till, ta bort eller ändra funktioner i Tjänsten. Mäklarprojekt kan även komma att erbjuda dig nya funktioner i Tjänsten som kan vara förenade med särskilda villkor. Om du önskar att aktivera sådan ny funktion kan du vara tvungen att först godkänna sådana särskilda villkor.

3.5 Pris

Det är helt kostnadsfritt att ha ett konto och ladda upp olika projekt. Mäklarprojekt förbehåller sig dock rätten att ändra eller justera pris för aktuell tjänst eller tilläggstjänster. Sådana ändringar ska meddelas minst 3 månader i förväg.

4. Immateriella rättigheter

Mäklarprojekt, innehar samtliga immateriella rättigheter, så som exempelvis upphovsrätt, varumärkesrätt samt andra rättigheter till Tjänsten, inklusive den bakomliggande programkoden. Genom att använda Tjänsten erhåller du en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att nyttja Tjänsten enligt de begränsningar som följer av dessa Villkor och eventuella särskilda villkor.

Otillåten kopiering, distribution, presentation eller annan användning av sådant innehåll eller delar därav kan därmed utgöra intrång i Mäklarprojekts eller tredje parts immateriella rättighet och medföra ersättningsskyldighet. Nyttjande av innehåll på Mäklarprojekt kräver därmed Mäklarprojekts eller tredje parts på förhand givna samtycke.

5. Din information

I Tjänsten kan du överföra, lagra och skicka eller ta emot information.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till informationen, antingen genom att du själv har skapat denna, eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda informationen på mäklarprojekt. Du garanterar att informationen inte gör intrång i tredje mans rättigheter, inbegripet men ej uteslutande upphovsrätt eller varumärkesrätt och åtar dig att hålla Mäklarprojekt skadelös för det fall krav gentemot Mäklarprojekt riktas av tredje man med anledning av information du tillgängliggjort på Mäklarprojekt.

Du garanterar även att informationen inte på annat sätt strider mot lag eller god sed, samt att du sett till att de personer som kan identifieras i informationen (exempelvis i en bild eller genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de lämnat nödvändiga samtycken.

Du är själv ansvarig för att den informationen som du laddar upp på mäklarprojekt är korrekt. Mäklarprojekt kan aldrig hållas ansvariga för eventuella fel som står i en viss annons.

Genom att lägga upp information i Tjänsten samtycker du till och ger du Mäklarprojekt en icke-exklusiv, oinskränkt rätt att fritt förfoga över informationen, inklusive eventuella bilder eller texter, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och att vidareupplåta dessa rättigheter till tredje man. Genom att tillgängliggöra information på Mäklarprojekt efterger du alla krav på ersättning från Mäklarprojekt för Mäklarprojekts användning av informationen.

6. Garantier och åtaganden

6.1 Avbrott i Tjänsten

Mäklarprojekt arbetar aktivt för att säkerställa att Tjänsten tillhandahålls kontinuerligt och utan avbrott. Mäklarprojekt kan dock inte garantera Tjänstens tillgänglighet vid varje tillfälle och förbehåller sig därför rätten att helt eller delvis pausa eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsten på obestämd tid. Vidare förbehåller sig Mäklarprojekt rätten att modifiera, anpassa eller i övrigt justera Tjänsten utifrån tekniska krav, för att säkerställa regelefterlevnad eller i övrigt när Mäklarprojekt bedömer detta som nödvändigt.

6.2 Avtal och tvister mellan användare

Användarna ansvarar själva för att komma överens med varandra om eventuell ersättning. Mäklarprojekt rekommenderar att alla användare skickar en skriftlig överenskommelse mellan varandra innan en affär görs för att slippa missförstånd. Mäklarprojekt kan aldrig hållas ansvariga för tvister som uppstår mellan olika användare.

6.3 Användargenererat innehåll och länkar

Mäklarprojekt ansvarar inte för riktigheten av användargenererat innehåll på hemsidan. Dessutom kan det på Mäklarprojekt förekomma länkar till våra samarbetspartners. Mäklarprojekt ansvarar inte för riktigheten av den information som lämnas via tredje parters webbplatser. Allt innehåll, ändringar, överföringar eller liknande som sker via dessa länkade webbplatser utgör helt och hållet samarbetspartnerns ansvar.

7. Övrigt

Du kan när som helst avsluta ditt eventuella användarkonto och din användning av Tjänsten genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion eller genom att kontakta Mäklarprojekt. Mäklarprojekt kommer då att radera samtliga inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig, dock med undantag av sådana uppgifter som Mäklarprojekt enligt lag måste spara och arkivera. Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten och Mäklarprojekt ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå